Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Diverse alternativ helbredelse / Re: Kerry Rivera
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:07:14 pm »
Jeg hører at Google censurerer søgninger om vaccine skader.
Kræfterne bag Google (CIA mm) har åbenbart en agenda omkring vaccinationer.
Ligeledes er der noget censur omkring det beslægtede emne autisme.
Der er åbenbart også en agenda om autisme.
En webside som er delvist censureret væk fra google er denne:
https://www.kerririvera.com
Det er åbenbart en dame der i årevis har forsket i autisme og har fundet en løsning som Google og Amazon ikke synes vi bør kende til.
Jeg kan forestille mig at der er mennesker på listen som har interesse for autisme. De burde nok studere Kerri Rivera.

22
Diverse alternativ helbredelse / Kerry Rivera
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:06:32 pm »
Kerri Rivera has returned 300+ autistic children returned to normal ATEC scores, many she found had a parasitic worm in the intestines, which is now known as the second brain of the body. But starting several years ago all the search results returned news articles about worms being beneficial to those with autism. Have you ever heard of something so ridiculous?(edited)
Her book was removed from Amazon this year as well
If you know someone with autism I strongly encourage you to reach out to her directly. Don't assume this is a permanent condition like so many people believe.

23
Diverse alternativ helbredelse / Protocel
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:03:36 pm »
http://naturligmedicin.com/protocel-cancerkuren/

Ved første øjekast ser dette meget fornuftigt ud.

mvh
Anders
24
Foreningen DIFØT, vedtægter, kontakt ol / Vedtægter
« Last post by anders on September 06, 2019, 09:28:53 am »
VEDTÆGTER
for
DIFØT
Ved foreningens 16. møde den 22. september 1983 blev følgende vedtægter vedtaget enstemmigt af en skriftligt indkaldt generalforsamling. Ved generalforsamlingerne den 30. september 1992 og 29. september 1994 blev §5 ændret. Ved generalforsamlingen den 10. september 1996 blev §1 ændret.

§1
Navn
Foreningens navn er: Dansk Institut for Økologisk Teknik, forkortet DIFØT, hvilket svarer til følgende titel på engelsk: Danish Institute of Ecological Techniques. Under foreningen kan dannes selvstyrende lokalafdelinger.

§2
Formål
Formålet med foreningen er bl. a. i internationalt samarbejde, at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets livsvilkår forbedres. Som eksempler kan nævnes: vandrensning, hæmme af skadelige mikroorganismers aktivitet og fremme af gavnlige mikroorganismers aktivitet, udvikling af nye energikilder på økologisk basis uden forurening, udnyttelse af implosionsenergien, udvikling af og arbejde med nye helbredelsesmetoder, kortlægning af naturens egne funktionsmetoder, m.v.

§3
Økonomi
Forskning i foreningens regi udføres ikke til privatøkonomiske formål, men til almenhedens bedste.
Eventuelle økonomiske udnyttelser tilkommer foreningen og anvendes til investering i forskning, til at erstatte arbejdstab (aflønning), til refundering af udgifter afholdt i foreningens regi eller i forskningsøjemed, eller til at betale fremmed eller egen konsulenttjeneste i formålets øjemed.

§4
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes én gang årligt i september. Følgende punkter skal forefindes på dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden aflægger beretning
3. Arbejdsudvalgene aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
6. Formanden redegør for planerne for det kommende år.

§5
Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger 3-7 medlemmer til bestyrelsen, der konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan suppleres med 1-2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Ligeledes vælger generalforsamlingen en revisor. I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Udnyttelse af nye ideer kræver dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsens sager afgøres ved simpelt flertal.
Hvert år afgår et bestyrelsesmedlem efter anciennitet, suppleanterne afgår hvert år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan finde sted.

§6
Møder
Der afholdes mindst fire møder om året. Indkaldelsesvarsel og -måde hertil og til generalforsamlingen fastsættes af bestytelsen.

§7
Arbejdsudvalg
Bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg efter behov efter henstilling fra mindst 3 medlemmer. Der etableres overordnede arbejdsudvalg for områderne forskning, information, herunder international kontakt, og økonomi.

§8
Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres af en generalforsamling med 66% majoritet, når indkaldelsen har angivet et udkast til ændringsforslaget.

§9
Ophør
Foreningens ophør afgøres ved 66% majoritet på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af en ordinær generalforsamling i september. Ved ophør skal formue, litteratur og forskningsresultater overføres til en tilsvarende almennyttig forening i Danmark eller udlandet efter bestyrelsens bestemmelæse.
Forskningsresultaterne skal samtidigt stilles til offentlig disposition.

28
Diverse alternativ helbredelse / Re: Fenbendazol
« Last post by anders on August 01, 2019, 08:45:25 pm »
There is a very interesting cancer cure (Clif High says he would use this as an alternative if any more cancer).

It involves FENBENDAZOLE (trade name-Panacure), and a few other items.
Amazing cure story on the web.

No prescriptions needed, home style, easy to follow, and CHEAP.

The medical establishment USED to use a cancer treatment based on Fenbendazole, but all the patents expired and they cant make any money on low priced cures.
  That's why you gotta do it yourself.
29
Diverse alternativ helbredelse / Fenbendazol
« Last post by anders on August 01, 2019, 08:43:02 pm »
https://fenbendazole.org/

Der er historier om at Fenbendazol har en kraftig virkning mod kræft. Egentligt er det vist en ormekur til husdyr, men det har en uventet bivirkning.
Der er en historie her man kan grave i.
30
DIFØT møder / Møder efteråret 2019
« Last post by anders on July 16, 2019, 06:32:24 pm »
Tirsdag 3. september kl 19: Generalforsamling

Tirsdag 1. oktober Ulf Dahlstrøm
Ulf arbejdede sammen med Stanley Meyer på dennes vand bil. Efter mordet(?) på Stanley Meyer holdt Ulf en lav profil.

Stedet er DTI Gregersensvej, Høje Taastrup
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10