Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Alternativ arkæologi/historie / Polskifte
« Last post by anders on September 26, 2019, 09:57:10 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=1VPfZ_XzisU
Ganske interessant fysik. Det modsiger lærebogsfysik, og det betyder at Jorden kunne lave et polskifte hvis Grønlands iskappe er tung nok.

Et polskifte kunne udslette menneskeheden, eller sende den tilbage til stenalderen.

Det er fysik der er meget relevant i forbindelse med klimaforandringer.

2
Kun for medlemmer / Referat af generalforsamling 3. sep 2019
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:09:16 pm »
Diføt Generalforsamling 3/9 2019
Valg af ordstyrer.

Anders foreslog sig selv og det blev vedtaget.

 

Valg af referent.

Christian Heerup blev valgt.

 

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden kommentarer, der er ingen indkomne forslag.

 

Formandens beretning,

Der er afholdt 4 møder i foreningsåret. Medlemsmøder uden foredragsholder udefra.

Formanden og en række andre har deltaget i kongresser i Königsstein, i Stuttgart og Iwone i Sverige.

Kun ringe aktivitet på hjemmesiden, formentlig kun formanden selv.

Foreningens bibliotek er digitaliseret, men af frygt for at overtræde copyright-loven er kun en del af filerne lagt på hjemmesiden, og en del af disse er krypterede, så det kræver password at læse dem. Ingen har efterspurgt passwordene. Der er lidt uklarhed om hvor de resterende filer befinder sig.

Anders er blevet medlem af den Schweiziske frienergi-forening, SVR, og får via medlemsskabet godt input om foreningens aktiviteter.

CVR registeret har lukket foreningens CVR nummer i forbindelse med formandens flytning til Schweiz.

Foreningen er blev genåbnet med revisorens adresse, med nyt CVR nummer og nemID kort. P.t. kan bankkontoen kan ikke tilgås, så regninger kan ikke betales. Der arbejdes på at få genåbnet kontoen.

Arbejdsgruppernes beretning (Arbejde med maskiner ved Anders):

Stor Rich Friedrich generator er der blevet kigget på, men ikke egentligt arbejdet på.

Wilbur B. Smith omtales. Anders har bygget hans tensor-spole og målt på den. Som påstået af Wilbur har spolen en lang række resonanser mellem 1 og 30 MHz, hvor den opfører sig som ideel antenne med rent ohmsk impedans på 75 ohm. Når man sender 100 W ind i spolen ved resonans-frekvensen, så forsvinder energien sporløst, spolen bliver ikke varm, og der udsendes ikke radiobølger. Smith nævner at man kunne styre outputtet via tanke-aktivitet. Og at spolen påvirkede kronometre i nærheden. Men det er ikke lykkedes at eftervise det.

En ny ekstremt nøjagtig krystal oscillator kan ikke registrere ændringer i tiden i nærheden af spolen.

Mere disclosure: UFO beretninger mm. berettes nu fra amerikanske militære kilder og andre, men medierne publicerer ikke noget herom.

 

Gennemgang af regnskab.

P.t. har Anders udlæg til gode på kr. 2.879,29 på grund af problemerne med adgang til kontoen.

Regnskabet blev godkendt.

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Martyin Wozniak afgår fra bestyrelsen

Peter V. Johansen stillede op og blev valgt med applaus.

 

Diverse.

Steen Ingwersen stiller spørgsmål vedrørende udformningen af hjemmeside, kan den opdateres? Oles tidligere statiske hjemmeside er ikke længere aktiv, og det diskussions forum, som p.t. er alternativet (Difoet Forum) er måske ikke så flashy.

Men hvem kan mobilisere ressourcer til at opdatere hjemmesiden?

Hermed sluttede generalforsamlingen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Efterfølgende snak blandt medlemmer:

Infinity SAV (infinitysav.com), Bo skal have møde i denne uge med en der har rettighederne i Norden. Steen I. og Anders har tidligere har haft kontakt med dem. De sælger en 10 kW generator for 250.000 DKK. Generatoren er bl.a. demonstreret arbejdende autonomt i 5 timer på en øde ø fjernt fra energikilder, men generatoren har ifølge Anders endnu ikke kørt uafbrudt i 14 dage. Den er ustabil.

To ingeniører fra østrigste GAIA har bygget et eksemplar af generatoren med hjælp fra opfinderen, og afluset den for mange fejl, men de var ikke i stand til at få den til at køre helt stabilt.

Godkendelse i EU kan være en udfordring, snak om CE mærkning.

Derefter byggede de to ingeniører et eksemplar af Yildiz generator med hjælp fra Yildiz. Langtidstest kunne kun gennemføres i få timer. Generatoren var ikke helt stabil.

Nogle militære installationer kører angiveligt på fri energi?

De store amerikanske hangar skibe drives angiveligt af fusionsreaktorer?

Der har været et udbud. Amerikanske myndigheder skal have bygget et stort antal (1000?) 1 MW generatorer og indhentede tilbud fra industrien.

Rossi fik ikke godkendt sin 1 MW generator i EU. Han kan også få problemer med at få CE godkendelse til mindre (10 kW) generatorer?

Der var snak om mistænkelige dødsfald blandt alternativt tænkende læger.

Steen I. mener at der kan være nye tider på vej med bedre vilkår for fri energi.

Peter nævner Desert Greening (desert-greening.com) i den Algirske ørken. De bygger "Sphärenharmonieanlage". Det er cloudbusters, som tiltrækker regn, og som bl. a. medfører bedre menneskelig trivsel i det omkringliggende område.

Steen I. har købt en cloudbuster fra "Orgonise Africa" (www.orgoniseafrica.com) ved Georg Ritzel. Pris ca. 5000 kr. En kombination af Reich og Keshe teknologi. (https://www.orgoniseafrica.com/en/buy-orgonite/orgonite-cloudbuster-chembuster)

Snak generelt om flere orgon teknologier.

Steen I. planlægger sammen med Nikolaj Blom foredrag i IDA fordrag ved Konstantin Meyl om neutrinoer og hans teori herom, dato ikke fastlagt.

Steen I. nævnte et projekt fra Iwone beslægtet med "neutrinofangere" der kan levere 80 W pr A4 ark, ifølge Anders.

Paul Pantone og GEET generatorer til forbrændingsmotorer blev omtalt (www.geet-pantone.com)

Thorium reaktorer undersøges af "Copenhagen Atomics" (https://www.copenhagenatomics.com/).

Wingmakers materiale står til rådighed for interesserede, kontakt formidlet af Poul Schriver. (https://www.wingmakers.com/)

Ben Davidson påpeger faren ved det forestående magnetiske polskifte, eller blot den allerede skete svækkelse af jordens magnetfelt. Ved sidste magnetiske polskifte for 12000 år siden uddøde de store pattedyr på den nordlige halvkugle (mammutter, sabeltigere osv), hvad sker der når næste polskifte indtræder om få år? Der er ikke enighed om konsekvenserne, men det er muligt at vores kultur bliver kraftigt påvirket og måske går til grunde.(https://suspicious0bservers.org/)
3
Diverse alternativ helbredelse / Re: Kerry Rivera
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:07:14 pm »
Jeg hører at Google censurerer søgninger om vaccine skader.
Kræfterne bag Google (CIA mm) har åbenbart en agenda omkring vaccinationer.
Ligeledes er der noget censur omkring det beslægtede emne autisme.
Der er åbenbart også en agenda om autisme.
En webside som er delvist censureret væk fra google er denne:
https://www.kerririvera.com
Det er åbenbart en dame der i årevis har forsket i autisme og har fundet en løsning som Google og Amazon ikke synes vi bør kende til.
Jeg kan forestille mig at der er mennesker på listen som har interesse for autisme. De burde nok studere Kerri Rivera.

4
Diverse alternativ helbredelse / Kerry Rivera
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:06:32 pm »
Kerri Rivera has returned 300+ autistic children returned to normal ATEC scores, many she found had a parasitic worm in the intestines, which is now known as the second brain of the body. But starting several years ago all the search results returned news articles about worms being beneficial to those with autism. Have you ever heard of something so ridiculous?(edited)
Her book was removed from Amazon this year as well
If you know someone with autism I strongly encourage you to reach out to her directly. Don't assume this is a permanent condition like so many people believe.

5
Diverse alternativ helbredelse / Protocel
« Last post by anders on September 26, 2019, 03:03:36 pm »
http://naturligmedicin.com/protocel-cancerkuren/

Ved første øjekast ser dette meget fornuftigt ud.

mvh
Anders
6
Foreningen DIFØT, vedtægter, kontakt ol / Vedtægter
« Last post by anders on September 06, 2019, 09:28:53 am »
VEDTÆGTER
for
DIFØT
Ved foreningens 16. møde den 22. september 1983 blev følgende vedtægter vedtaget enstemmigt af en skriftligt indkaldt generalforsamling. Ved generalforsamlingerne den 30. september 1992 og 29. september 1994 blev §5 ændret. Ved generalforsamlingen den 10. september 1996 blev §1 ændret.

§1
Navn
Foreningens navn er: Dansk Institut for Økologisk Teknik, forkortet DIFØT, hvilket svarer til følgende titel på engelsk: Danish Institute of Ecological Techniques. Under foreningen kan dannes selvstyrende lokalafdelinger.

§2
Formål
Formålet med foreningen er bl. a. i internationalt samarbejde, at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets livsvilkår forbedres. Som eksempler kan nævnes: vandrensning, hæmme af skadelige mikroorganismers aktivitet og fremme af gavnlige mikroorganismers aktivitet, udvikling af nye energikilder på økologisk basis uden forurening, udnyttelse af implosionsenergien, udvikling af og arbejde med nye helbredelsesmetoder, kortlægning af naturens egne funktionsmetoder, m.v.

§3
Økonomi
Forskning i foreningens regi udføres ikke til privatøkonomiske formål, men til almenhedens bedste.
Eventuelle økonomiske udnyttelser tilkommer foreningen og anvendes til investering i forskning, til at erstatte arbejdstab (aflønning), til refundering af udgifter afholdt i foreningens regi eller i forskningsøjemed, eller til at betale fremmed eller egen konsulenttjeneste i formålets øjemed.

§4
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes én gang årligt i september. Følgende punkter skal forefindes på dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden aflægger beretning
3. Arbejdsudvalgene aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
6. Formanden redegør for planerne for det kommende år.

§5
Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger 3-7 medlemmer til bestyrelsen, der konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan suppleres med 1-2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Ligeledes vælger generalforsamlingen en revisor. I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Udnyttelse af nye ideer kræver dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsens sager afgøres ved simpelt flertal.
Hvert år afgår et bestyrelsesmedlem efter anciennitet, suppleanterne afgår hvert år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan finde sted.

§6
Møder
Der afholdes mindst fire møder om året. Indkaldelsesvarsel og -måde hertil og til generalforsamlingen fastsættes af bestytelsen.

§7
Arbejdsudvalg
Bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg efter behov efter henstilling fra mindst 3 medlemmer. Der etableres overordnede arbejdsudvalg for områderne forskning, information, herunder international kontakt, og økonomi.

§8
Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres af en generalforsamling med 66% majoritet, når indkaldelsen har angivet et udkast til ændringsforslaget.

§9
Ophør
Foreningens ophør afgøres ved 66% majoritet på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af en ordinær generalforsamling i september. Ved ophør skal formue, litteratur og forskningsresultater overføres til en tilsvarende almennyttig forening i Danmark eller udlandet efter bestyrelsens bestemmelæse.
Forskningsresultaterne skal samtidigt stilles til offentlig disposition.

10
Diverse alternativ helbredelse / Re: Fenbendazol
« Last post by anders on August 01, 2019, 08:45:25 pm »
There is a very interesting cancer cure (Clif High says he would use this as an alternative if any more cancer).

It involves FENBENDAZOLE (trade name-Panacure), and a few other items.
Amazing cure story on the web.

No prescriptions needed, home style, easy to follow, and CHEAP.

The medical establishment USED to use a cancer treatment based on Fenbendazole, but all the patents expired and they cant make any money on low priced cures.
  That's why you gotta do it yourself.
Pages: [1] 2 3 ... 10